Elektroninės parduotuvės www.givelove.lt pirkimo - pardavimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios UAB “GiveLove” pirkimo sudarant nuotolines pirkimo-pardavimo sutartis elektroninėje parduotuvėje www.givelove.lt (toliau – Elektroninė parduotuvė) taisyklės (toliau Taisyklės) nustato UAB “GiveLove” prekių užsakymo, pirkimo, apmokėjimo, grąžinimo sąlygas ir tvarką, taip pat nurodo informaciją, privalomą pateikti pirkėjui vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

1.2. Pirkėju šiose Taisyklėse laikomas asmuo, perkantis Elektroninėje parduotuvėje po registracijos arba be registracijos (toliau – „Pirkėjas“). Elektroninėje parduotuvėje pirkti gali:
1.2.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
1.2.2. juridiniai asmenys;
1.2.3. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

1.3. Šių prekių ir paslaugų pardavėjas yra UAB “GiveLove”, privatus juridinis asmuo, kurio teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304439122, registruota buveinė adresu: Žalgirio g. 131 Vilnius, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, telefono numeris +370 655 53 364, elektroninio pašto adresas info@givelove.lt (toliau – „Pardavėjas“).

1.4. Pardavėjas ir Pirkėjas toliau kiekvienas atskirai vadinami „Šalimi“, o kartu – „Šalimis“.

1.5. Šios Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises ir pareigas, atsakomybę, prekių įsigijimo, apmokėjimo už jas, pristatymo ir grąžinimo sąlygas bei tvarką, Pirkėjui įsigyjant prekes Elektroninėje parduotuvėje.

1.6. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas apie tai informuojamas Elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu. Pirkėjui perkant Elektroninėje parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.

1.7. Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą, Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti Elektroninėje parduotuvėje. Sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, Pirkėjas taip pat patvirtina, kad sudarydamas pirkimo-pardavimo sutartį Pirkėjas nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų. Pardavėjas neprisiima jokios teisinės atsakomybės, jei šis Pirkėjo patvirtinimas visiškai ar iš dalies neatitinka tikrovės ar yra klaidinantis bet kokiu atžvilgiu.

1.8. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, Privatumo politika, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

1.9. Pirkėjas, naudodamasis Elektronine parduotuve, bei patvirtindamas Taisykles ir susipažinęs su Privatumo politika, patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų. Jei Pirkėjas nesutinka su šiomis Taisyklėmis ar su kuria nors šių Taisyklių dalimi, bendra kaina ar jos dalimi, bet kokiais papildomais mokesčiais ir / ar papildomomis išlaidomis, tokiu atveju Pirkėjas privalo nepateikti užsakymo, nepirkti prekės ir nesudaryti pirkimo-pardavimo sutarties su Pardavėju.

2. Prekių užsakymas ir apmokėjimas už prekes

2.1. Elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.

2.2. Užsisakyti prekes Elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas gali:
2.2.1. užsiregistruodamas šioje Elektroninėje parduotuvėje – įvesdamas registracijos metu prašomus asmens duomenis;
2.2.2. nesiregistruodamas šioje Elektroninėje parduotuvėje.

2.3. Pirkėjas, apsilankęs Elektroninėje parduotuvėje, išsirenka prekes ir paslaugas, kurių pagrindu yra suformuojamas prekių krepšelis. Pirkėjas, užsakydamas prekes Taisyklių 2.2 punkte numatytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis, reikalingus pasirinktoms prekėms įsigyti, apmokėti ir pristatyti: : vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą bei kitą prašomą informaciją, reikalingą sklandžiam užsakymo įvykdymui.

2.4. Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, Bendrojo duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679 reikalavimų, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių tokių asmens duomenų tvarkymą bei apsaugą, Pardavėjo Privatumo politikos. Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjo asmens duomenis Pardavėjas įgyvendins organizacines ir technines priemones, kurios užtikrins asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

2.5. Pirkėjas privalo susipažinti su Pardavėjo viešai paskelbta Privatumo politika. Sutikimą arba nesutikimą su Pirkėjo asmens duomenų panaudojimo būdais Pirkėjas išreiškia Privatumo politikoje numatyta tvarka.

2.6. Pateikus užsakymą, Pirkėjo nurodytu el. paštu Pardavėjas išsiunčia automatiniu būdu sugeneruotą patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas Elektroninėje parduotuvėje. Patvirtinime yra pateikiama URL nuoroda į šias Taisykles, kurią aktyvavus atidaroma aktuali pirkimo momentu Taisyklių versija.

2.7. Pirkėjas gali atsiskaityti už prekes elektronine bankininkyste (sumokėti galima naudojantis elektroninės pinigų įstaigos UAB „Paysera LT“ paslaugomis, taip pat galima padaryti bankinį pavedimą).

2.8. Pirkėjas privalo sumokėti visą prekių bendrą kainą užsakymo metu, kaip nurodyta šių Taisyklių 3.1 punkte.

2.9. Atsakomybė už duomenų saugumą apmokėjimo metu tenka finansines paslaugas teikiančiai finansų įstaigai.

3. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas

3.1. Perkant Elektroninėje parduotuvėje ir pasirenkant apmokėjimą už prekes ir paslaugas per elektroninę bankininkystę naudojantis UAB „Paysera LT“ paslaugomis ar darant bankinį pavedimą, pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai Pirkėjas išsirenka perkamą(-as) prekę(-es) ir paslaugą(-as), suformuoja prekių krepšelį (toliau – „Prekių krepšelis“), pažymi „sutinku su sąlygomis ir taisyklėmis“, paspaudžia nuorodą „PATVIRTINTI UŽSAKYMĄ“ ir apmoka bendrą prekių kainą, į kurią įskaičiuoti visi mokesčiai, taip pat prie kainos numatyti papildomi mokesčiai ir / ar kitos išlaidos (pavyzdžiui, vežimo, pristatymo, pašto ir kitos išlaidos), jeigu tokių papildomų mokesčių ir / ar išlaidų yra, ir pinigai yra įskaitomi į Pardavėjo banko sąskaitą. Užsakymas perduodamas tolesniam vykdymui tik nuo to momento, kai pinigai įskaitomi į Pardavėjo banko sąskaitą.

3.2. Sudarius pirkimo-pardavimo sutartį, Pirkėjo užsakymo atlikimo metu nurodytas prekių ir paslaugų asortimentas, jų kiekis, kaina, pristatymo laikas bei kitos sąlygos yra privalomos Pirkėjui ir Pardavėjui ir gali būti keičiamos tik Šalims raštu susitarus.

3.3. Užsakymo metu pateikti duomenys yra saugomi Pardavėjo duomenų bazėje.

4. Pirkėjo teisės:

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes ir paslaugas Elektroninėje parduotuvėje vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

4.3. Pirkėjas turi teisę grąžinti prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.4. Pirkėjas gali anuliuoti ar koreguoti Prekių krepšelį iki to momento, kol pasirenka ir patvirtina apmokėjimo būdą.

5. Pardavėjo teisės

5.1. Jei Pirkėjas bando bet kokiu būdu pakenkti ar kenkia Elektroninės parduotuvės darbui, duomenų saugumui ar pažeidžia kitus Pirkėjo įsipareigojimus, numatytus Taisyklėse ir / ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose, tuomet Pardavėjas turi teisę panaikinti Pirkėjo registraciją ar kitaip apriboti galimybę naudotis Elektronine parduotuve.

5.2. Pardavėjas turi kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas teises.

6. Pirkėjo įsipareigojimai

6.1. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir paslaugas ir už jas sumokėti sutartą kainą, remiantis šiose Taisyklėse numatyta tvarka.

6.2. Pirkėjas, užsiregistruodamas Elektroninėje parduotuvėje bei užsakydamas prekes ir paslaugas, privalo pateikti teisingą, tikslią ir išsamią informaciją apie save, atsakydamas į klausimus, kurie pateikiami registracijos ar pirkimo formoje, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo prie Elektroninės parduotuvės duomenų bei neperduoti ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims. Jeigu Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, privalo nedelsiant raštu informuoti Elektroninę parduotuvę skyriuje „Susisiekite su mumis“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis. Pardavėjas neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus, padarytus pasinaudojus Pirkėjo prisijungimo duomenimis.

7. Pardavėjo įsipareigojimai:

7.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis Elektroninės parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu. Jei Pirkėjas užsakymo metu nurodė klaidingą informaciją/adresą – Pardavėjas neatsako už šį duomenų neatitikimą.

7.3. Prekės pavadinimas bei pagrindinės savybės yra nurodytos Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje, kurioje perkama prekė, ir / arba ant prekės ir / arba prekės pakuotėje.

7.4. Pardavėjas turi teisę dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, pasiūlyti analogišką arba kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę ar paslaugą. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę ar paslaugą, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas už prekes ar paslaugas.

7.5. Pirkėjas sutinka, kad už parduotas Prekes, suteiktas paslaugas Pardavėjas išrašytų ir siųstų Pirkėjui elektroninę PVM sąskaitą – faktūrą jo pateiktu el. pašto adresu. Elektroninės PVM sąskaitos - faktūros išsiuntimo data bus laikoma elektroninės PVM sąskaitos faktūros įteikimo data. Informaciją apie elektroninio pašto adreso pasikeitimą, kuriuo turi būti siunčiamos elektroninės PVM sąskaitos faktūros Pirkėjas turi pateikti elektroniniu paštu  arba raštu, adresu: UAB „GiveLove“, Žalgirio g. 131, LT08217 Vilnius, Lietuvos Respublika. Pirkėjui nepranešus apie pasikeitusį jo elektroninio pašto adresą, elektroninės PVM sąskaitos faktūros bus siunčiamos anksčiau nurodytu elektroniniu paštu ir bus laikoma, kad jos buvo pristatytos. Pardavėjas taip pat pasilieka sau teisę išsiųsti popierinę PVM sąskaitą faktūrą.

7.6. Pardavėjas turi teisę vienašališkai ir be atskiro įspėjimo pakeisti prekių, paslaugų ar pardavimų skatinimo akcijų terminus ir sąlygas, taip pat juos panaikinti. Tokiu būdu išlieka sudarytoje prekių pirkimo – pardavimo sutartyje tarp Pardavėjo ir Pirkėjo nustatyti įsipareigojimai.

8. Prekių ir paslaugų kainos

8.1. Prekių ir kitų paslaugų kainos (įskaitant, bet neapsiribojant, papildomi mokesčiai ir / ar kitos išlaidos, pavyzdžiui, vežimo, pristatymo, pašto ir kitos išlaidos) Elektroninėje parduotuvėje ir galutiniame užsakymo lange nurodomos eurais su PVM. Pardavėjas yra PVM mokėtojas.

9. Prekių pristatymas

9.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą, pašto kodą. Už prekių pristatymo paslaugą taikomas mokestis, pridedamas prie prekių kainos, nurodytas Elektroninės parduotuvės puslapyje ir galiojantis prekių užsakymo pateikimo momentu. Prekių pristatymo mokestis gali būti tiek fiksuotas, tiek priklausantis nuo Pirkėjo užsakytų prekių kainos ir svorio, jei šiose Taisyklėse ir/ar Elektroninėje parduotuvėje nenurodyta kitaip.

9.2. Užsakymas laikomas įvykdytu, kai prekės pristatomas Pirkėjo nurodytu adresu.

9.3. Nuosavybės teisė į prekes pereina Pirkėjui nuo momento, kai prekės perduodamos Pirkėjui ir nuo to momento visa atsitiktinio prekių žuvimo ar sugedimo rizika pereina Pirkėjui.

9.4. Jei Pirkėjas neužsako ir neapmoka prekių iškrovimo ir užnešimo paslaugos atskirai iki apmokėjimo už prekes, prekių iškrovimu ir užnešimu pasirūpina pats Pirkėjas savo jėgomis ir sąskaita, jei šiose Taisyklėse ir/ar Elektroninėje parduotuvėje nenurodyta kitaip.

9.5. Pirkėjas privalo priimti prekes pats, nebent užsakymo pateikimo metu nurodė, kad prekes atsiimti gali ir kitas asmuo. Jei Pirkėjas prekių priimti pats negali, bet prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl netinkamam asmeniui pristatytų prekių. Pristačius ir perdavus prekes Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, neatsižvelgiant į tai, ar Prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs Prekes nurodytu adresu.

9.6. Priimant / atsiimant prekes, Pirkėjas privalo pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba kitą prekes pristatančio kurjerio/atsiėmimui paštomate nurodytą informaciją (pvz. kodą ir pan.).

9.7. Pristatymo terminai suderinami su klientu po užsakymo patvirtinimo ir prekės dekoravimo (dizaino) suderinimo.

9.8. Bet kuriuo atveju, 9.7 punkte nurodytos prekės Pirkėjui gali būti pristatomos ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų. Prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo kitos darbo dienos po atitinkamos šiose Taisyklėse nurodytos sumos už prekes įskaitymo į Pardavėjo banko sąskaitą. Taisyklėse nustatyti terminai yra preliminarūs. Jie taip pat netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Šalys dės visas pastangas suderinti prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas.

9.9. Jei Pardavėjas nepristato prekių per papildomą terminą ir jei Pardavėjas ir Pirkėjas abipusiu susitarimu nesusitaria kitaip, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo, informuodamas apie tai Pardavėją raštu Taisyklėse nurodytais rekvizitais. Jei už prekes buvo sumokėta avansu, Pirkėjui per 14 dienų nuo raštiškos informacijos apie užsakymo atsisakymą gavimo dienos yra grąžinami už prekes sumokėti pinigai.

9.10. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

9.11. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sugadintoje arba kitaip pažeistoje pakuotėje, tai pat jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės.

9.12. Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente/akte nurodyti pastabas dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dar dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente. Jei pažeista pakuotė paimama iš paštomato, Pirkėjas privalo pranešti pardavėjui per 2 (dvi) darbo dienas.

9.13. Pirkėjas privalo per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo momento patikrinti Prekių pakuotes, kiekį, kokybę dėl akivaizdžiai matomų defektų, asortimentą, komplektiškumą ir komplektaciją. Pirkėjui per nurodytą terminą nepareiškus Pardavėjui pretenzijų, laikoma, kad prekių pakuotės yra tinkamos, o kiekis, kokybė dėl akivaizdžiai matomų defektų, asortimentas, komplektiškumas ir komplektacija atitinka sudarytos pirkimo – pardavimo sutarties sąlygas.

10. Prekių garantija bei kokybė

10.1. Kiekvienos Elektroninėje parduotuvėje parduodamos prekės savybės bei duomenys bendrai nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

10.2. Pardavėjas neprisiima atsakomybės už tai, kad Elektroninės parduotuvės nuotraukose pavaizduotos prekės įvairiais vaizdiniais parametrais (įskaitant, bet neapsiribojant, savo dydžiu, forma, spalva, ir kt.), gali neatitikti realių prekės parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių. Prieš sudarant pirkimo-pardavimo sutartį, Pirkėjas turi perskaityti prekės aprašymą.

10.3. Elektroninėje parduotuvėje parduodamoms prekėms ir palaugoms taikomi gamintojų nustatyti garantiniai terminai, kurie nurodomi prekių aprašymuose. Jeigu tam tikroms prekių rūšims gamintojas nenustatė garantinio termino, galioja garantija, numatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose, t.y. jei nėra nustatyta kitokio prekės kokybės garantijos ar tinkamumo naudoti termino, teisinė prekės garantija pagal įstatymą yra 24 mėnesiai. Jei Pardavėjas teikia prekėms Pardavėjo kokybės garantiją, tokia garantija neapriboja ir nevaržo Pirkėjo, kaip vartotojo, teisių, kurias įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugų nustato Lietuvos Respublikos teisės aktai.

10.4. Pasinaudojus prekei teikiama garantija, garantinis laikotarpis nėra pradedamas skaičiuoti iš naujo – garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo pirminės prekės pristatymo datos. Laikotarpis, kurio metu Pirkėjas negalėjo naudoti daikto dėl trūkumų, nėra pridedamas prie garantijos termino.

11. Prekių grąžinimas arba keitimas

11.1. Prekių trūkumai gali būti šalinami atskirai susitarus su Pardavėju.

11.2. Parduotų prekių trūkumai šalinami, kokybiškos prekės keičiamos / grąžinamos, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis 2014 m. liepos 22 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“, Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.

11.3. Jei Pardavėjo nenurodyta kitaip kitoje medžiagoje ir / ar dokumentuose (įskaitant, bet neapsiribojant, reklamoje, skelbimuose, pasiūlymuose sudaryti sutartį, instrukcijose, garantijose ir kt.), Pirkėjas neturi teisės pasinaudoti šių Taisyklių 12.2 punkte numatyta teise atsisakyti Sutarties ir grąžinti prekių, jei Sutartis buvo sudaryta dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių, jei Sutartis buvo sudaryta dėl pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra pagamintos iš anksto, ir kurios gaminamos, atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, taip pat dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms (pavyzdžiui personalizuotos su vartotojo vardu, logotipu, sukurtu piešiniu / dizainu), jei Sutartis buvo sudaryta dėl prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais, taip pat kitais Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais.

12. Sutarties atsisakymo taisyklės ir tvarka

12.1. Kadangi visos www.givelove.lt parduodamos prekės yra gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, atsisakyti su Pardavėju sudarytos nuotolinės pirkimo-pardavimo sutarties galima tik išskirtiniais atvejais, suderinus tai su Pardavėju.

13. Apsikeitimas informacija / Skundų nagrinėjimo tvarka

13.1. Pardavėjas informuoja Pirkėją, naudodamasis jo registracijos formoje pateiktu el. pašto adresu, o Pirkėjas gali naudotis visomis susisiekimo priemonėmis, nurodytomis Elektroninės parduotuvės interneto svetainės skyriuje „Susisiekite su mumis“.

13.2. Visi skundai gali būti teikiami UAB “GiveLove” elektroniniu paštu info@givelove.lt arba raštu, adresu: UAB “GiveLove”, Žalgirio g. 131, LT08217 Vilnius, Lietuvos Respublika, arba telefonu +370 655 53 364.

13.3. Pardavėjas turi teisę nagrinėti skundus 14 (keturiolika) dienų nuo jų gavimo dienos, jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai nenustato kitokių terminų. Esant sudėtingiems atvejams, šis terminas gali būti pratęstas papildomai 15 (penkiolika) dienų. Atsakymai dėl skundų Pirkėjams pateikiami elektroniniu paštu arba telefonu, arba Pirkėjo nurodytu adresu.

14. Atsakomybė

14.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos ar pirkimo formoje pateiktų duomenų teisingumą.

14.2. Jei Pirkėjas registracijos ar pirkimo formoje pateikia netikslius duomenis, Pardavėjas neatsako už nekokybišką paslaugos suteikimą ar kitus dėl netikslių duomenų pateikimo atsiradusius padarinius bei susiklosčiusias aplinkybes ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

14.3. Pirkėjas pats atsako už savo prisijungimo duomenų saugumą ir privalo užtikrinti, kad jie nebūtų perduoti ar kitaip nepatektų tretiesiems asmenims. Jei Parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį turi teisę laikyti Pirkėju ir dėl to neatsako už galimus pažeidimus.

14.4. Jei Pirkėjas nesusipažino su pirkimo taisyklėmis - Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės.

14.5. Pirkėjas visiškai atsako už padarytus veiksmus naudojantis Elektronine parduotuve. Jei nustatomi pažeidimai bei kitokie piktybiniai veiksmai siekiant pakenkti Elektroninei parduotuvei – informacija perduodama atitinkamoms teisėsaugos institucijoms.

14.6. Taip pat patvirtinama, jog Pardavėjas turi teisę Elektroninėje parduotuvėje viešinti kitų tinklalapių nuorodas ar reklaminius skydelius, tačiau Pardavėjas nėra atsakingas už reklamuojamuose subjektuose esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja, neatstovauja toms įmonėms ar asmenims.

14.7. Draudžiama be raštiško Pardavėjo sutikimo viešinti ar kitaip naudoti Elektroninėje parduotuvėje esančią tekstinę, grafinę ar kitokią medžiagą.

14.8. Vadovaujantis LR Elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymu, Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad Pirkėjo veiksmų Elektroninėje parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie Elektroninės parduotuvės duomenimis (atpažinimo kodu) turi elektroninio parašo teisinę galią (t. y. turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodymo priemonė teisme). Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie Elektroninės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo kodu, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.

14.9. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai patirtus nuostolius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais.

15. Informacija

15.1. Pardavėjas Elektroninėje parduotuvėje savo nuožiūra gali inicijuoti įvairaus pobūdžio akcijas, keisti jų sąlygas ar jas nutraukti vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

15.2. Pardavėjas visus informacinius pranešimus siunčia Pirkėjo nurodytais kontaktiniais duomenimis.

15.3. Pardavėjas neatsako, jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl interneto ryšio, el. pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

16. Baigiamoji dalis

16.1. Šios Taisyklės parengtos vadovaujantis LR Civiliniu kodeksu, LR Vartotojų teisių apsaugos įstatymu, 2014 m. liepos 22 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“, kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais.

16.2. Šioms Taisyklėms ir santykiams tarp Šalių šių Taisyklių atžvilgiu taikoma Lietuvos Respublikos teisė ir jos aiškinamos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

16.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

16.4. Prašymą / skundą dėl mūsų Elektroninėje parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos taip pat galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse –  https://vvtat.lt/lt/struktura_ir_kontaktai/teritoriniai-padaliniai.html) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/.

16.5. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymo, jei jų įvykdyti negalima dėl nenumatytų ir nuo Šalių valios nepriklausančių aplinkybių (Force Majeure aplinkybės), kurios apima:
16.5.1. gaisrą, sprogimą, audras ir kitas stichines nelaimes bei gamtos jėgas, kurios neleidžia įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų arba dėl kurių delsiama juos įvykdyti;
16.5.2. įvykį ar aplinkybę, kurių sutarties Šalis (Šalys) negali kontroliuoti ir kurios neleidžia vykdyti  prisiimtų įsipareigojimų arba dėl kurių delsiama juos vykdyti;
16.5.3. Vyriausybės arba valdžios veiksmus, kurie neleidžia vykdyti prisiimtų įsipareigojimų arba dėl kurių delsiama juos vykdyti.